VBIN Update Sanctiewetgeving

In juli 2022 heeft VBIN haar nota gepubliceerd over de sanctiescreening van kopers door betaalinstellingen. De VBIN heeft daarbij het volgende standpunt ingenomen:

“Betaalinstellingen zijn niet verplicht shoppers/betalers tegen sanctielijsten te screenen.”

Dit standpunt heeft VBIN onder de aandacht van DNB gebracht en daarnaast heeft het de nodige aandacht in de media en politiek gekregen.

Tijdens het reguliere overleg tussen DNB en VBIN van 20 september 2022 heeft DNB aangegeven aan haar standpunt inzake de interpretatie van het relatiebegrip van de wetgeving vast te houden, maar ook de genoemde praktische bezwaren m.b.t. de uitvoerbaarheid en het effect van een ongelijk Europees speelveld te onderschrijven. Ze heeft aangegeven het gesprek met het Ministerie van Financiën aan te gaan.

VBIN heeft dit tijdens haar Rules & Regulations (R&R) bijeenkomst op 21 september 2022 teruggekoppeld aan de aanwezige leden en de media heeft hier aanvullend ook aandacht aan besteed[1].

Om voor VBIN leden duidelijkheid te krijgen over de huidige status is door VBIN tijdens haar reguliere overleg met DNB op 8 november 2002 aan DNB gevraagd te bevestigen dat betaalinstellingen op dit moment tot nader order geen aanpassingen hoeven te doen om ‘shoppers/betalers’ te screenen. DNB heeft dit toen bevestigd. DNB is inmiddels in overleg met het Ministerie van Financiën rondom aanpassing van de sanctiewetgeving. Ook het kabinet heeft de aanpassing van de sanctiewet inmiddels aangekondigd[2].

VBIN is nog altijd van mening dat de ruime uitleg die DNB nu aan de term relatie geeft, geen steun vindt in de Regeling toezicht Sanctiewet 1977, noch in enige andere regelgeving. Het is alleen al daarom voor betaalinstellingen niet nodig om maatregelen te nemen waarbij betalers worden gescreend in het kader van de Sanctiewet.

VBIN is echter tevreden met de bevestiging van DNB dat betaalinstellingen geen maatregelen hoeven te nemen waarbij shoppers/betalers worden gescreend in het kader van de Sanctiewet 1977 totdat nieuwe of aangepaste wet- of regelgeving in werking is getreden.

VBIN zal in gesprek blijven met DNB en het Ministerie van Financiën over dit onderwerp en de ontwikkeling rondom de aanpassingen van de sanctiewetgeving blijven volgen en delen met haar leden.


[1] https://fd.nl/bedrijfsleven/1452716/dnb-werkt-aan-versoepeling-van-sanctiebeleid-voor-betaalbedrijven-pna3caUuTj7Z

[2] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/04/kabinet-moderniseert-het-nederlandse-sanctiestelsel

About the author: Vbin

You must be logged in to post a comment.